Pure5.5酸鹼平衡褲

Pure5.5機能新素材研發目的
Pure5.5維持肌膚弱酸環境,創造不利於細菌生長環境,促進肌膚生態環境平衡
Pure5.5不使用任何化學或有機無機抗菌劑
繼續閱讀

廣告